image

Ján Kováč

odborné prehliadky tlakových
a plynových zariadení

ROZSAH ČINNOSTI

01 ODSTRÁNENIE ZÁVAD
NÁHRADNÉ DIELY - ZÁRUKA

Tieto práce s odstránením závad prevádzame bez technickej pomoci odberateľa. Poistné ventily, tlakomery, teplomery a trojcestné kohúty dodávame počas revízie alebo po dohode s odberateľom. Na tieto druhy prác a náhradné diely dávame záruku 1 rok, pokiaľ je o výstroj nádob postarané podľa STN 69 0012.

image2

02 REFERENCIE O FIRME

Firma REVOP tlak servis uvedené revízie prevádza od roku 1990 pre také organizácie ako sú: Mlyn, a.s. Košice, NsP - Prešov, SAD - Michalovce, Bytový podnik Košice, Detský domov - Prešov, ČS - Slovnaft, ČS - Omv, BYTEX Slovensko, Bytové hospodárstvo Sečovce, a iné.

03 FAKTURÁCIA

Práce fakturujeme podľa cenníka VTZ, montážne práce cenník 800 - 731/94. Spôsob a forma platenia bude prevedená fakturačne s pripojeným súpisom vykonaných prác a dodaným materiálom, alebo po vzájomnej dohode inak. Nie sme platcami DPH.

ring